COPYRIGHT


Obsah internetovej prezentácie Gader.sk je chránený autorskými právami. Všetky práva vyhradené. S výnimkou súborov presne určených na stiahnutie (na použitie bez úprav), použitie textov a obrázkov, dokonca aj výťahov z nich bez písomného súhlasu vlastníka Gader.sk je porušením ustanovení Zákona o autorských právach a je preto nelegálne. To platí najmä pre ich reprodukciu, prenos alebo použitie v elektronických systémoch. Na internetových stránkach sú použité registrované ochranné známky, obchodné mená, úžitkové a priemyselné vzory a logá. Ak aj nie sú označené tak, ako na internetovej stránke, je potrebné dodržať príslušné zákonné ustanovenia.
Obsah týchto stránok nemôže byť, ani čiastočne, kopírovaný pre komerčné účely, rozširovaný, menený, alebo poskytovaný tretím osobám. Upozorňujeme, že niektoré z obrázkov na týchto stránkach môžu podliehať autorským právam tretích osôb.

Ochranné známky

Všetky názvy a logá súvisiace s Gader.sk na stránkach sú ochrannými známkami. Všetky ostatné ochranné známky alebo registrované ochranné známky použité v týchto stránkach sú majetkom príslušných vlastníkov. Všetky názvy spoločností, názvy produktov a logá na týchto stránkach sú taktiež ochranné známky, registrované ochranné známky alebo obchodné mená príslušných vlastníkov. Používanie názvov spoločností, názvov produktov, loga alebo podobných obrazov nemusí nevyhnutne znamenať schválenie.

Stránky

Usporiadanie a úprava týchto stránok ako aj iných stránok Gader.sk je chránená príslušnými predpismi a zákonmi o autorských právach, predpismi a zákonmi o ochranných alebo obchodných známkach, predpismi a zákonmi o ochrane pred nekalou súťažou a inými tu neuvedenými právnymi normami. Usporiadanie a úprava týchto stránok ako aj iných stránokGder.sk nesmie byť kopírovaná, napodobňovaná ako celok ani čiastočne. Akékoľvek čo i len čiastočné použitie jednotlivých prvkov (to zahŕňa najmä logá, grafické prvky, obrázky, prípadne zvuky) týchto stránok alebo iných stránok Gader.sk, prípadne ich kopírovanie nie je možné bez výslovného predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti.