Ubytovacie pokyny

Ako si zarezervovať pobyt?


Ďakujeme Vám za dôveru, s ktorou ste sa na nás obrátili pri výbere Vašej dovolenky. Aby bol postup vybavovania Vašej objednávky čo najrýchlejší v nasledovných riadkoch nájdete návod na vyplnenie objednávky.


Zrušenie pobytu:


Stornovacie poplatky: 

 

Ubytovací poriadok, platobné, obchodné a storno podmienky

(ďalej len "ubytovací poriadok", či "podmienky")
 
1. Zmluvný vzťah
Vzájomný zmluvný vzťah medzi účastníkmi pobytu (ďalej len zákazník) a prevádzkovateľom ubytovacieho zariadenia, ktorým je spoločnosť RUN, s.r.o., Jilemnického 49, 036 01 Martin, IČO: 31 598 285 (ďalej len ubytovateľ) sa riadi ustanoveniami Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov, ktoré ich menia a dopĺňajú a predpisov vydaných na jeho realizáciu.
 
Dojednania obsiahnuté v Rezervačnom formulári o ubytovanie majú prednosť pred týmito podmienkami.
 
Zmluvný vzťah medzi ubytovateľom a zákazníkom vzniká na základe odoslanej objednávky vytvorenej najmä prostredníctvom objednávkového formulára na www.gader.sk, zákazníkom vyplnené a odoslané cez kontaktný formulár. Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s obsahom týchto podmienok, najmä s cenou, platobnými a storno podmienkami ubytovania a tieto podmienky akceptuje. Zákazník, ktorý vytvorí objednávku, zodpovedá za celú skupinu osôb ubytovaných v Andrejkinom dome alebo Apartmáne Andrejka.
 
2. Ceny za ubytovanie / pobyt
sú uvedené k nahliadnutiu v cenníku na www.gader.sk, sekcia cenník. Spoločnosť RUN, s.r.o. nie je platcom DPH.
 
3. Úhrada za pobyt
 
Pri objednaní ubytovacích služieb je zákazník povinný uhradiť zálohu vo výške určenej prenajímateľom, ktorá je splatná do 3 kalendárnych dní od okamihu potvrdenia objednávky. Doplatok je splatný pred nástupom na pobyt. Platby je možné vykonávať prevodom na účet alebo v hotovosti.
 
4. Storno podmienky

Zákazník má právo od potvrdenej objednávky odstúpiť. Odstúpenie musí byť uskutočnené výhradne písomnou formou - emailom.
 
Za okamih odstúpenia sa považuje deň doručenia dokladu o zrušení objednávky na adresu RUN s.r.o., Jilemnického 49, 036 01 Martin alebo email ubytovateľa: reserve@gader.sk, info@gader.sk.
 
Pri odstúpení od potvrdenej objednávky je zákazník povinný zaplatiť storno poplatky vo výške :
 
Stornovacie poplatky pri zrušení pobytu:
           
Viac ako 30 dní pred začiatkom pobytu:         10 €
21-30 dní pred začiatkom pobytu:                  25 % z ceny ubytovania
11 -20 dní pred začiatkom pobytu:                 50 % z ceny ubytovania
10 - 3 dni pred začiatkom pobytu:                  75% z ceny ubytovania
2 dni a menej pred začiatkom pobytu:            100 % z celkovej ceny ubytovania
Storno pobytu po nástupe na pobyt:               100 % z celkovej ceny ubytovania

V pripade COVID opatrení vlády SR, ktoré znemožnia Váš pobyt v rezervovanom termíne ori zaplatenej zálohe sa rezevačný poplatok vracia v plnej výške po odpočte manipulačného poplatku 10 €.


Zákazník berie na vedomie, že výška storno poplatkov je daná povahou ponúkaných služieb a odráža náklady ubytovateľa na obsadenie ubytovacieho zariadenia.
 
Ubytovateľ ODPORÚČA ZÁKAZNÍKOVI dojednať poistenie proti stornu UBYTOVACÍCH SLUŽIEB (napr. Úrazové poistenie pre cesty a pobyt v tuzemsku i zahraničí vrátane nákladov súvisiacich so zrušením cesty).
 
Storno poplatok je zákazník povinný uhradiť aj v prípade, že sa zákazník nezúčastní pobytu v dôsledku ním udaných nesprávnych údajov na objednávke. Zmena termínu (pokiaľ nie je dohodnuté inak) sa považuje za stornovanie pobytu a nasledovnú novú objednávku.
 
V prípade, keď zákazníkovi vznikne nárok na vrátenie zaplatenej zálohy na cenu pobytu, zaväzuje sa ubytovateľ túto uhradiť do 3 dní od prijatia písomného storna. Ubytovateľ nie je v omeškaní s úhradou zálohy do doby, než mu bude oznámené číslo účtu zákazníka, na ktorý má byť záloha vrátená.
 
Ubytovateľ má právo objednaný pobyt zrušiť v prípade, že dôjde k vážnym a nepredvídateľným okolnostiam (napr. vyššia moc, živelná pohroma, katastrofa, inej núdzovej udalosti), pre ktoré nie je možné riadny priebeh pobytu zabezpečiť. V tomto prípade môže prenajímateľ zákazníkovi ponúknuť ubytovanie v inom náhradnom termíne. Ak zákazník túto ponuku odmietne, bude mu vrátená už uhradená suma za pobyt v plnej výške. Zákazník nie je oprávnený požadovať žiadne ďalšie náhrady.
 
Ubytovateľ môže požadovať zaplatenie storno poplatku aj v prípade závažných dôvodov na strane zákazníka. Ubytovateľ na tento účel odporúča dohodnúť individuálne poistenie proti storno poplatkom. Ubytovateľ nezodpovedá za prevádzku športových, kultúrnych a rekreačných zariadení, reštaurácií a obchodov v okolí ubytovacieho zariadenia, avizovaných na jeho webových stránkach.
 
5. Zodpovednosť za škody a reklamácie
 
Zákazník / ubytovaný je povinný v prípade spôsobenia škody uhradiť škodu na mieste v hotovosti ubytovateľovi.
V prípade, že sa na ubytovacom zariadení vyskytnú poškodenia, je zákazník / ubytovaný povinný ihneď o tomto upovedomiť ubytovateľa, ktorého povinnosťou je tieto závady, podľa ich povahy a charakteru, odstrániť a to pokiaľ možno ihneď. Pokiaľ nedôjde k okamžitému odstráneniu poškodenia, zákazník / ubytovaný s ubytovateľom spíšu zápis, ktorý bude obsahovať popis poškodenia, náklady na odstránenie a kto ju spôsobil.
 
7. Pobyt so psom alebo inými zvieratami
 
Pobyt so psom alebo inými zvieratami je v objekte Andrejkinho domu a Apartmánu Andrejka vrátane jeho areálu zakázaný.
 
8. Súhlas so spracovaním osobných údajov

Odoslaním objednávky udeľuje zákazník v súlade so zákonom č.428/2008 Z.z o ochrane osobných údajov v platnom znení ubytovateľovi, RUN, spol. s r.o.,  súhlas na zhromažďovanie, uschovávanie a spracovanie osobných a citlivých údajov v rozsahu tejto objednávky a zmluvy o ubytovaní, tj. mena, priezviska, telefónneho čísla, adresy, emailov a iných osobných údajov.
 
9. Ubytovací poriadok
 
1) Zákazník / ubytovaný je pri nástupe na ubytovanie povinný vyplniť ubytovací formulár a ubytovateľovi odovzdať zoznam osôb, ktoré budú ubytovacie zariadenie užívať spoločne s ubytovateľom. Podľa vyplnených údajov ubytovateľ zákazníka / ubytovaného tuzemca zaeviduje.
2) V cene pobytu nie je obsiahnuté poistenie. Za úrazy a za poškodenie alebo odcudzenie majetku a zodpovednosť za škody spôsobené na zdraví a majetku tretej osobe, prevádzkovateľ nezodpovedá a zákazník / ubytovaný sa týchto nárokov voči ubytovateľovi výslovne vzdáva.
3) Zákazník / ubytovaný je povinný dodržať čas nástupu na ubytovanie najskôr od 15.00 hodiny, najneskôr do 20.00 ak nie je s ubytovateľom dohodnuté inak.
4) Zákazník / ubytovaný je povinný dodržať čas ukončenia pobytu do 10.00 hodiny, ak nie je s ubytovateľom dohodnuté inak.
5) Za ubytovanie a služby s ním spojené je zákazník / ubytovaný povinný zaplatiť ubytovateľovi cenu na začiatku pobytu, ak nie je dohodnuté inak.
6) V prípade predčasného ukončenia či prerušenia pobytu bez zavinenia na strane ubytovateľov nevzniká tomuto povinnosť vrátiť zaplatenú cenu pobytu, ani jej pomernú časť. Ubytovateľ však môže, vzhľadom na závažné dôvody, postupovať odlišne od tohto ustanovenia.
7) V cene pobytu je zahrnutá posteľná bielizeň a uteráky. Prezuvky je nutné mať vlastné. Zákazník / ubytovaný berie na vedomie, že v ubytovacom zariadení je stanovená povinnosť sa prezúvať a nie je povolené sa v ňom zdržiavať vo vonkajšej obuvi.
8) Zákazník / ubytovaný má právo užívať priestory, ktoré mu boli na ubytovanie vyhradené, ako aj užívať ďalšie priestory a príslušenstvo ubytovacieho zariadenia. Parkovanie vozidiel je zabezpečené v objekte a je bezplatné.
9) Ubytovateľ je povinný odovzdať zákazníkovi / ubytovanému priestory vyhradené mu na ubytovanie v stave spôsobilom na riadne užívanie a zabezpečiť mu nerušený výkon jeho práv spojených s ubytovaním.
10) Zákazník / ubytovaný je povinný v celom prenajatom objekte udržiavať poriadok, vrátane altánku, záhrady a jej príslušenstva. V zimnom období je povinný si vlastnými silami zabezpečovať upratovanie snehu. Ubytovateľ nenesie zodpovednosť za úrazy či za škodu na majetku spôsobené nedostatočným odprataním snehu okolo objektu alebo pádom snehu zo strechy a zákazník / ubytovaný sa týchto nárokov voči ubytovateľovi výslovne vzdáva.
11) Pri nástupe na ubytovanie je zákazník / ubytovaný povinný sa presvedčiť, či je ubytovací objekt riadne vybavený a nepoškodený. V prípade poruchy je povinný ihneď vyrozumieť ubytovateľa.
12) Zákazník / ubytovaný nesmie bez súhlasu ubytovateľa vykonávať žiadne zmeny, stavebné či iné úpravy.
13) Zákazníkovi / ubytovanému nie je dovolené užívanie tabakových výrobkov vo vnútri ubytovacieho objektu.
14) Zákazník / ubytovaný je povinný pri ukončení ubytovania zanechať objekt v pôvodnom a riadnom stave. Je povinný zabezpečiť umytie riadu, uloženie vecí na svoje pôvodné miesta.
15) V priebehu pobytu nie je zákazníkovi / ubytovanému dovolené ubytovať pozvané návštevy či iné osoby.
16) Zákazník / ubytovaný nie je oprávnený v prenajatom objekte užívať vlastné elektrické spotrebiče s výnimkou tých, ktoré slúžia osobnej hygiene (holiace strojčeky a pod.) alebo nabíjačky mobilných telefónov a drobnej čiernej elektromiky.
19) Zákazník / ubytovaný je povinný pri odchode z ubytovacieho zariadenia uzavrieť okná, vodovodné kohútiky, vypnúť elektrické prístroje a objekt uzamknúť.
20) Z bezpečnostných dôvodov nie je dovolené ponechávať deti do desať rokov v izbách a ostatných priestoroch ubytovateľa bez dozoru dospelých.
21) Zákazník / ubytovaný nesie zodpovednosť za všetky škody, ktoré spôsobí on, alebo ostatní ubytovaní, a jeho povinnosťou je tieto škody nahlásiť, uhradiť a ich výšku si nechať potvrdiť.
22) Zákazník / ubytovaný je v priebehu pobytu povinný v objekte a spoločných priestoroch areálu udržiavať poriadok a čistotu.
23) Zákazník / ubytovaný môže v areáli zakladať oheň len na miestach na to určených – vonkajšie ohnisko, vnútorný a vonkajší krb. Po odchode od vonkajšieho krbu je zákazník / ubytovaný povinný riadne uhasiť oheň a zabezpečiť, aby nevzniklo nebezpečenstvo požiaru. Dojednáva sa zákaz odhadzovania ohorkov z cigariet v okolí objektu mimo miesta na to určené.
24) Vnútri ubytovacieho objektu je zakázané fajčenie.
25 V čase ubytovanie zákazníka / ubytovaného sa môže ubytovateľ presvedčiť, či je v objekte všetko v poriadku a objekt je užívaný v súlade s týmito podmienkami a zmluvou o ubytovanie.
26) Zákazník / ubytovaný môže ukončiť pobyt pred uplynutím dohodnutej doby ubytovania, avšak bez akéhokoľvek nároku na finančné protiplnenie.
27) Ubytovateľ môže pred uplynutím dohodnutej doby ubytovanie vypovedať bez výpovednej doby, ak zákazník / ubytovaný v zariadení ubytovateľov aj napriek výstrahe hrubo porušuje dobré mravy alebo inak porušil či porušuje ustanovenia týchto podmienok.
28) V prenajatom objekte je zakázané používanie akejkoľvek pyrotechniky mimo 31.12. (Silvester) príslušného roka, ale len vo vonkajších priestoroch.
29) Prípadné sťažnosti a návrhy na zlepšenie služieb prijíma výhradne ubytovateľ.
30) Zákazník odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto podmienky prečítal a pochopil ich, že s týmito podmienkami súhlasí a zaväzuje sa ich rešpektovať.
31) V prípade, že zákazník a ubytovaný nie je tá istá osoba, je zákazník povinný ubytovaného poučiť o všetkých právach a povinnostiach z týchto vyplývajúcich podmienok. Zákazník zodpovedá za to, že ubytovaný bude dodržiavať tieto podmienky počas doby pobytu. Zákazník zodpovedá za prípadnú škodu spôsobenú ubytovaným spoločne a nerozdielne.
 
Tieto podmienky vstupujú do platnosti 1. 1. 2022 a nadobúdajú účinnosť v okamžiku odoslania elektronickej rezervácie / objednávky z internetových stránok www.gader.sk alebo zmluvných sprostredkovateľov ako je uns.sk, 1-2-3-ubytovanie.sk, megaubytovanie.sk a pod., alebo úhradou rezervačného poplatku.